free celeb sex tapes
naked celebrities
celebrity sex tapes

Tuyển dụng công chức năm 2013

Email In PDF

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI LONG AN                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:    908   /BHXH-TCHC                                                  Long An, ngày 10 tháng 5 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2013

 

  1. 1. Chỉ tiêu ngành nghề cần tuyển dụng:

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Long An cần tuyển 64 chỉ tiêu viên chức ngạch chuyên viên năm 2013 theo các chức danh và vị trí công việc như sau:

 

 

STT

Địa điểm làm việc

Số lượng

Yêu cầu ngành nghề tuyển dụng

I

Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh

18

 

1

Phòng Kế hoạch – Tài chính

01

Cử nhân chuyên ngành Tài chính, kế toán, kinh tế, ngân hàng, thống kê, quản lý kinh tế, kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng công trình dân dụng

2

Phòng Thu

06

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin

3

Phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ

04

Cử nhân chuyên ngành Luật, kinh tế, bảo hiểm, hành chính, quản trị kinh doanh, công tác xã hội

4

Phòng Cấp Sổ, thẻ

04

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, công tác xã hội, thống kê

5

Phòng Giám định BHYT

02

Đại học Y, Dược, kinh tế, tài chính, kế toán luật, thống kê

6

Phòng Công nghệ thông tin

01

Cử nhân, kỹ sư chuyên ngành Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, tự động hoá

II

Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố

46

 

1

BHXH Thành phố Tân An

02

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương, kế toán, luật, công tác xã hội, thống kê, quản trị kinh doanh

2

BHXH huyện Châu Thành

04

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương, kế toán, luật, công tác xã hội, thống kê, quản trị kinh doanh

3

BHXH huyện Thủ Thừa

02

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin

4

BHXH huyện Tân Trụ

03

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin

5

BHXH huyện Bến Lức

03

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin

6

BHXH huyện Cần Đước

02

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin

7

BHXH huyện Cần Giuộc

03

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin, công tác xã hội, thống kê

8

BHXH huyện Đức Hòa

06

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin, thống kê

9

BHXH huyện Đức Huệ

 02

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin

10

BHXH huyện Thạnh Hóa

04

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, công tác xã hội, thống kê

11

BHXH Thị xã Kiến Tường (BHXH huyện Mộc Hóa cũ)

02

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin

12

BHXH huyện Tân Thạnh

02

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin, hành chính, công tác xã hội

13

BHXH huyện Vĩnh Hưng

02

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin

14

BHXH huyện Tân Hưng

02

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin

15

BHXH huyện Mộc Hóa

01

06

- Đại học Y, Dược, kinh tế, tài chính, kế toán luật, thống kê

- Bảo hiểm, kinh tế, tài chính, kế toán, lao động tiền lương, luật, công nghệ thông tin, công tác xã hội, thống kê, hành chính quản trị kinh doanh, ngân hàng, quản lý kinh tế, kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng công trình dân dụng

 

 

STT  

Địa điểm làm việc

Số lượng

Yêu cầu ngành nghề tuyển dụng

I

Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh

18

 

1

Phòng Kế hoạch – Tài chính

01

Cử nhân chuyên ngành Tài chính, kế toán, kinh tế, ngân hàng, thống kê, quản lý kinh tế, kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng công trình dân dụng

2

Phòng Thu

06

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin

3

Phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ

04

Cử nhân chuyên ngành Luật, kinh tế, bảo hiểm, hành chính, quản trị kinh doanh, công tác xã hội

4

Phòng Cấp Sổ, thẻ

04

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, công tác xã hội, thống kê

5

Phòng Giám định BHYT

02

Đại học Y, Dược, kinh tế, tài chính, kế toán luật, thống kê

6

Phòng Công nghệ thông tin

01

Cử nhân, kỹ sư chuyên ngành Công nghệ thông tin, toán tin, điện tử viễn thông, tự động hoá

II

Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố

46

 

1

BHXH Thành phố Tân An

02

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương, kế toán, luật, công tác xã hội, thống kê, quản trị kinh doanh

2

BHXH huyện Châu Thành

04

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, kinh tế, lao động tiền lương, kế toán, luật, công tác xã hội, thống kê, quản trị kinh doanh

3

BHXH huyện Thủ Thừa

02

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin

4

BHXH huyện Tân Trụ

03

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin

5

BHXH huyện Bến Lức

03

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin

6

BHXH huyện Cần Đước

02

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin

7

BHXH huyện Cần Giuộc

03

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin, công tác xã hội, thống kê

8

BHXH huyện Đức Hòa

06

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin, thống kê

9

BHXH huyện Đức Huệ

 02

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin

10

BHXH huyện Thạnh Hóa

04

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, công tác xã hội, thống kê

11

BHXH Thị xã Kiến Tường (BHXH huyện Mộc Hóa cũ)

02

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin

12

BHXH huyện Tân Thạnh

02

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin, hành chính, công tác xã hội

13

BHXH huyện Vĩnh Hưng

02

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin

14

BHXH huyện Tân Hưng

02

Cử nhân chuyên ngành Bảo hiểm, tài chính, kế toán, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin

15

BHXH huyện Mộc Hóa

01

06

- Đại học Y, Dược, kinh tế, tài chính, kế toán luật, thống kê

- Bảo hiểm, kinh tế, tài chính, kế toán, lao động tiền lương, luật, công nghệ thông tin, công tác xã hội, thống kê, hành chính quản trị kinh doanh, ngân hàng, quản lý kinh tế, kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng công trình dân dụng

 

2. Yêu cầu chung:

- Là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam, tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Người tham gia dự thi tuyển tốt nghiệp đại học trở lên theo chuyên ngành đào tạo cần tuyển nêu trên và cần phải có các văn bằng, chứng chỉ sau:

+ Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc;

+ Chứng chỉ Tin học văn phòng;

+ Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học.

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển (tải mẫu đơn theo địa chỉ  www.baohiemxahoi.gov.vn);

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao bằng đại học và kết quả học tập; bản sao chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; khi nộp hồ sơ, yêu cầu mang bản chính văn bằng, chứng chỉ để kiểm tra, đối chiếu;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời gian 6 tháng;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- 02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm;

Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 22 x 32cm, mặt ngoài ghi “Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức vào Bảo hiểm xã hội Việt Nam” và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ.

4. Để thuận tiện cho người lao động có nguyện vọng đăng ký thi tuyển vào vị trí làm việc tại Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khác với nơi cư trú, người lao động có thể nộp hồ sơ tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Long An.

Để biết thêm thông tin chi tiết về quy định và các nội dung thi tuyển, truy cập vào địa chỉ www.baohiemxahoi.gov.vn và các trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố.

Các cá nhân có nguyện vọng làm việc trong ngành Bảo hiểm xã hội, hồ sơ xin việc nộp về Bảo hiểm xã hội Long An (Phòng Tổ chức – Hành chính. Số ĐT: 0723.822426), số 135 quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Thời gian nhận hồ sơ xin việc kể từ ngày 20/5/2013 đến hết ngày 10/6/2013./.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Mai Hữu Thơi